Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 5 kwietnia 2011 r. nr 145 w sprawie zawarcia umowy użyczenia i przekazania mienia ruchomego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie.
Data publikacji 21.04.2011
Data na dokumencie/utworzenia 21.04.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR XXVI/145/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 5 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie zawarcia umowy użyczenia i przekazania mienia ruchomego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z  2008  Nr 1111 poz. 180, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 13 ust. 1, art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323)  Zarząd Powiatu w Lubinie, uchwala co następuje:

§ 1

1.   Postanawia:

1) podpisać umowę użyczenia z Gminą Miejską Lubin na użyczenie lokali użytkowych
o łącznej powierzchni 2.208,21 m2 usytuowanych w budynku położonym w obrębie 5 miasta Lubina przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a na działce nr 289/9 o powierzchni 0,9107 ha, stanowiących własność Powiatu Lubińskiego,

2) przekazać Gminie Miejskiej Lubin do bezpłatnego używania mienie ruchome będące na wyposażeniu Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie, stanowiące własność Powiatu Lubińskiego

- na realizację zadań oświatowo - wychowawczych placówki Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie.

2.   Przekazanie mienia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi za protokołem zdawczo - odbiorczym.

3.   Umowa użyczenia określona w ust. 1 pkt 1 zostanie zawarta na czas określony tj. od 01.04.2011 r. do 31.12.2011 r.

5. Projekt umowy użyczenia określonej w ust. 1 pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Architektury, Nieruchomości
i Rozwoju.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2011 r.

UZASADNIENIE

 

Zarząd Powiatu w Lubinie gospodaruje mieniem stanowiącym własność Powiatu Lubińskiego stosownie do zapisów art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Stosownie do zapisu art. 13 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość  może być przedmiotem m. in. użyczenia.

W dniu 30 marca 2011 r. pomiędzy Powiatem Lubińskim a Gminą Miejską Lubin zostało zawarte Porozumienie nr 1/2011 w sprawie przekazania przez Powiat Lubiński do prowadzenia Gminie Miejskiej Lubin zadania publicznego w zakresie oświaty polegającego na prowadzeniu szkół
i placówki oświatowo-wychowawczej.

Zgodnie z treścią § 12 porozumienia od dnia 01.04.2011 r. Gmina Miejska Lubin staje się dla Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie organem prowadzącym.

Natomiast stosownie do zapisu zawartego w § 9 ust 2 i § 10 porozumienia Powiat Lubiński zobowiązał się użyczyć nieodpłatnie Gminie Miejskiej Lubin lokale użytkowe o  łącznej powierzchni 2.248,21 m2 usytuowane w budynku położonym w obrębie 5 miasta Lubina przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a na działce nr 289/9 o powierzchni 0,9107 ha oraz przekazać do bezpłatnego używania mienie ruchome będące na wyposażeniu Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie.

Od dnia obowiązywania umowy tj. od 01.04.2011 r. do 31.12.2011 r. koszty utrzymania  nieruchomości poniesie Powiat Lubiński w wysokości około 226.114,00 zł.

Ustalenia zawarte w porozumieniu oraz cytowane wyżej przepisy uzasadniają podjęcie niniejszej uchwały.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
21.04.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)