Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 5 kwietnia 2011 r. nr 140 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie.
Data publikacji 21.04.2011
Data na dokumencie/utworzenia 21.04.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR XXVI/140/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 5 kwietnia 2011 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) art. 44 a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. tj. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290,  z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1707, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679, Nr 230, poz. 1507) oraz  § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju   (Dz. U. z 2000 r. Nr 44, poz. 520, z 2007 r. Nr 160, poz. 1134)  Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.Ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

2.Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do uchwały.

 

 

§ 2

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Wicestaroście.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

UZASADNIENIE

  

Zgodnie z art. 44 a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. tj. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) konkurs na stanowisko zastępcy kierownika zakładu w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem ogłasza podmiot, który utworzył zakład.

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Lubinie uchwałą Nr XXI/106/2011 z dnia 14 marca 2011 roku. Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 115, poz. 749, z późn. zm.) postępowanie konkursowe rozpoczyna opracowanie i przyjęcie przez komisję konkursową regulaminu konkursu oraz projektu ogłoszenia o konkursie. Kolejnym etapem postępowania konkursowego jest ogłoszenie o konkursie.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

 Załączniki
-   Załącznik do uchwały Nr 140 Zarządu Powiatu w Lubiniez dnia 05 kwietnia 2011 r.doc (28.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
16.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
21.04.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)