Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 marca 2011 r. nr 134 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Data publikacji 04.04.2011
Data na dokumencie/utworzenia 04.04.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR XXIII/134/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 21 marca 2011 r.

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie  w sprawie  określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2  pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 200 poz. 1688; Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1      Przyjmuje projekt  uchwały   Rady   Powiatu   w  Lubinie  w   sprawie  określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków  i sposobu ich przyznawania przyjętej uchwałą Nr XVI/81/2011 z dnia 15 lutego 2011 roku.

2      Przekazuje  projekt  uchwały   zaopiniowany  przez  związki  zawodowe zrzeszające nauczycieli  do Rady Powiatu w Lubinie.

 

§ 2

 

Traci moc uchwała  Nr XVI/81/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie  przyjęcia  projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie  w sprawie  określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie.

 

U z a s a d n i e n i e:

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm./ organy prowadzące szkołę są zobowiązane  do corocznego przeznaczenia w swoich budżetach środków finansowych niezbędnych do udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Kompetencje organu prowadzącego, w myśl art. 91 d pkt 1 powołanej wyżej ustawy, wykonuje Rada Powiatu do której należy ustalenie w budżecie kwoty ogólnej na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Kwota nie została określona przez ustawodawcę, a jej wysokość jest uzależniona od możliwości finansowych powiatu.W uchwalonym budżecie powiatu na 2011 rok wysokość tę określono na poziomie 0,3% ( 65 676 zł) planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
04.04.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)