Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 marca 2011 r. nr 128 w sprawie nie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu dzierżawy.
Data publikacji 04.04.2011
Data na dokumencie/utworzenia 04.04.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR XXIII/128/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 21 marca 2011 r.

 

 

w sprawie nie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu dzierżawy.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z  2008  Nr 1111 poz. 180, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323) oraz § 7 pkt 3 Uchwały NR LI/339/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Lubińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego upoważnionej Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala,co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia  nie wyrazić zgody Miejskiemu Klubowi Sportowemu „ZAGŁĘBIE” Lubin z siedzibą w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie nr 98 na rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego położonej w obrębie 1 miasta Lubina, oznaczonej jako działka nr 64/3 o powierzchni 1,5080 ha.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Uzasadnienie

  

W dniu 25.02.2011 r. Miejski Klub Sportowy „ZAGŁĘBIE” Lubin pismemnr 229/2011 wystąpił z prośbą o rozłożenie na raty należności powstałych z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w granicach działki nr 64/3, obręb 1 miasta Lubina.

Wnioskodawca w piśmie swoją sytuację finansową argumentuje złymi warunkami atmosferycznymi w okresie od listopada 2010 roku do lutego 2011 roku. Regulowanie zobowiązań  względem powiatu od początku trwania umowy było nieterminowe, a nie tylko w „złym” dla MKS „Zagłębie” Lubin okresie zimowym.

Przedstawione fakty oraz sytuacja finansowa Starostwa uzasadniają negatywne stanowisko Zarządu Powiatu w tej sprawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
04.04.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)