Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 4 stycznia 2011 r. nr 46 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2011
Data publikacji 05.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia 05.01.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR IX/46/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 4 stycznia 2011 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2011

 

Na podstawie art. 55 ust. 1, 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz  z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 238  ust. 1 i 2 ustawy  z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2011, przyjętej Uchwałą Nr CCCXV/1726/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 15 listopada 2010 r., w § 10 wprowadza się następujące zmiany:

1)    dotychczasowe brzmienie pkt 2) zastępuje się nowym o brzmieniu:

,,dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków w ramach działu  w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia,”

2)    pkt 3) otrzymuje brzmienie:

,,dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków majątkowych   w ramach działu, w tym tworzenia nowych zadań,”

3)    dotychczasowy zapis pkt 3) otrzymuje numerację 4).

 

§ 2

 

W tabeli Nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu ,,Plan wydatków budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2011” w dz. 757  rozdz. 75702 wprowadza się następujące zmiany:

1)    w kolumnie ,,3” paragraf ,,8070” zastępuje się paragrafem ,,8110”,  

2)    w kolumnie ,,4” skreśla się zapis:

,,Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów  i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego”i zastępuje nowym o brzmieniu: 

            ,,Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek”. 

 

§ 3

 

Zarząd przekazuje do Rady Powiatu w Lubinie autopoprawkę do projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2011.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie.

 

 

Uzasadnienie

 

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Powiatu w Lubinie z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2011, Zarząd wprowadza zmiany uwzględniające opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  o projekcie uchwały budżetowej na rok 2011 (Uchwała Nr II-280/2010 Składu Orzekającego z dnia 13 grudnia 2010 r.).

Zmiany mają swoje odzwierciedlenie w § 10 projektu uchwały Rady Powiatu  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2011, zatwierdzonych Uchwałą Nr CCCXV/1726/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 15 listopada   2010 r. oraz w Tabeli Nr 2 do projektu uchwały budżetowej Powiatu Lubińskiego na 2011 r. i dotyczą doprecyzowania charakteru udzielnego upoważnienia Zarządu Powiatu do dokonywania zmian planowanych wydatków oraz prawidłowego zakwalifikowania wydatków związanych z obsługą długu (z § 8070 do § 8110).

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
05.01.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
05.01.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)