Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28 grudnia 2010 r. nr 40 w sprawie zmiany Uchwały Nr CXLIX/823/2008 z dnia 28 października 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.
Data publikacji 04.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia 04.01.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR VII/40/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 28 grudnia 2010 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr CXLIX/823/2008 z dnia 28 października 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Lubinie.

 

            Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,  Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r.     nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, z 2010r. nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr CXLIX/823/2008 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 28 października 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie wprowadza się następujące zmiany:

 

1.      § 1  otrzymuje brzmienie:

 

„Powiatowe   Centrum   Pomocy   Rodzinie   w  Lubinie,   zwane   dalej  „Centrum”   działa w oparciu o przepisy prawa  w szczególności:

    1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z  2009r. Nr 175,  poz. 1362 z późn. zm.),

    2) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.  U.  z  2010r.   Nr 214, poz. 1407),

    3) ustawy z dnia  9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz. U. z 2004r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.),

    4) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,   poz. 1493 z późn. zm.),

    5)  ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,   poz. 535 z późn. zm.),

    6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  z późn.zm.),

 7) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

    8)  niniejszego regulaminu.”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Uzasadnienie

 

Zmiana w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie wynika z konieczności dostosowania treści dokumentu do obowiązujących przepisów prawa.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
04.01.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)