Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28 grudnia 2010 r. nr 39 zmieniająca chwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Składowicach.
Data publikacji 04.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia 04.01.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR VII/39/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 28 grudnia 2010r.

 

zmieniająca chwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Składowicach.

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92,  poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz § 14 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie Organizacyjnym Rodzinnego Domu Dziecka w Składowicach stanowiącym załącznik do Uchwały Nr CXXXI/724/2008  Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Składowicach wprowadza się następujące zmiany:

1.  W § 1  ust. 2 otrzymuje brzmienie

    „Dom działa na podstawie:

1)   ustawy  z  dnia  12  marca  2004r. o pomocy  społecznej   (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362   z późn. zm.),

2)   rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej  z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005r. Nr 6, poz.45 z późn. zm.),

3)   rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki Społecznej  z dnia 19 października 2007r.   w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych ( Dz. U. Nr 201, poz. 1455),

4)    rozporządzenia   Ministra    Polityki    Społecznej   z   dnia   19  października   2005 r.   w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki  i wychowania w placówkach opiekuńczo  wychowawczych  oraz nadzoru nad  działalnością  ośrodków  adopcyjno  opiekuńczych (Dz. U.  Nr 214, poz. 1812  z późn. zm.),

5)   ustawy z  dnia  27  sierpnia  2009r.  o  finansach  publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz.  1240  z  późń.  zm.),

6)    niniejszego regulaminu.”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Rodzinnego Domu Dziecka   w Składowicach.

 

§ 3

 

  Nadzór  nad  wykonaniem  uchwały  powierza  się  Dyrektorowi  Powiatowego  Centrum Pomocy   Rodzinie w Lubinie.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

Zmiana w Regulaminie Organizacyjnym Rodzinnego Domu Dziecka w Składowicach wynika z konieczności dostosowania treści dokumentu do obowiązujących przepisów prawa.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
04.01.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)