Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 grudnia 2010 r. nr 32 zmieniająca uchwałę w sprawie sporządzania informacji o umorzonych, odroczonych lub rozłożonych na raty spłatach należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Lubińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.
Data publikacji 04.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia 04.01.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR V/32/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

Z dnia 21 grudnia 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie sporządzania informacji o umorzonych, odroczonych lub rozłożonych na raty spłatach należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Lubińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.

 

 

Na podstawie art.32 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218,  z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz.753, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz.675) oraz Uchwały Nr LI/339/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lubińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym (Dz. Urz. Wojewody Dolnośląskiego Nr 139, poz. 2131), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr CCCXVIII/1738/2010 Zarządu  Powiatu w Lubinie z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie sporządzania informacji o umorzonych, odroczonych lub rozłożonych na raty spłatach należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Lubińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wprowadza się następujące zmiany:

 

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

 „Kierownicy jednostek organizacyjnych  powiatu przedkładają informację o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty spłaty należności pieniężnych, do:

 1.Departamentu Architektury, Nieruchomości i Rozwoju w zakresie gospodarki  nieruchomościami,

 2.Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych w zakresie należności oświatowych  oraz pomocy społecznej, z wyłączeniem należności o których mowa w pkt 1,

w terminie do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.”

 

2. W § 2 ust. 1 wyrazy „Wydział Finansowy” zastępuje się wyrazami „Departament Finansów”.

 

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Departamentów oraz Głównemu Księgowemu”.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

Dokonanie zmian podyktowane jest zmianą Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubinie podjętego uchwałą Nr II/13/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 09 grudnia 2010r.

 

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
04.01.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)