Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 grudnia 2010 r. nr 23 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Data publikacji 04.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia 04.01.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR IV/23/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 08 grudnia 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. ze zm. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.Dz.U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz art. 19 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§1

 

W uchwale nr CCCFW1724/2010 Zarządu Powiatu z dnia 09.11.2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„Budowa urządzeń wodnych, służących do zasilania urządzeń nawadniających boisko sportowe przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6"wprowadza się następujące zmiany:

-    § 3 otrzymuje nowe brzmienie „Powierza czynności zastrzeżone dla Kierownika
Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych Krzysztofowi
Wojciechowskiemu Z-cy Dyrektora Wydziału Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych"

-  § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„Nadzór nad realizacją uchwały powierza Staroście Lubińskiemu"

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
04.01.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)