Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem
Data publikacji 13.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia 13.12.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 336733-2010 z dnia 2010-11-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lubin
1.Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem. 2.Dostawy podzielone są następująco: a)...
Termin składania ofert: 2010-12-03


Lubin: Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem
Numer ogłoszenia: 354947 - 2010; data zamieszczenia: 10.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 336733 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem. 2. Dostawy podzielone są następująco: a) CZĘŚĆ A Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Przemysłowa 1 w ilości do 620 Mg (440 Mg w 2010r. i 180 Mg w 2011r.) wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem - drogi powiatowe; b) CZĘŚĆ B Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, w ilości do 1110 Mg, wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem w tym: - 560 Mg w 2011r. - Baza w Rudnej ul. Wesoła 11 - drogi wojewódzkie, - 550 Mg (350 Mg w 2010r. i 200 Mg w 2011r.) - plac składowy w Rudnej ul. Witosa 7 - drogi powiatowe 3.Łączna masa kruszywa naturalnego dla wszystkich części określonych w pkt 2 wynosi 1730Mg..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                       Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: CZĘŚĆ A

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                       ABM POL- DRÓG LEGNICA Sp. z o.o., ul. Słubicka 4, 59-220 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11358,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                  Cena wybranej oferty: 12989,00

·                  Oferta z najniższą ceną: 12989,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12989,00

·                  Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: CZĘŚĆ B

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                       ABM POL- DRÓG LEGNICA Sp. z o.o., ul. Słubicka 4, 59-220 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25885,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                  Cena wybranej oferty: 32145,60

·                  Oferta z najniższą ceną: 32145,60 / Oferta z najwyższą ceną: 32145,60

·                  Waluta: PLN.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Piotr Kosatka
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
13.12.2010    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)