Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 26 listopada 2010 r. nr 1742 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Data publikacji 03.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia 03.12.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCCXVIII/1742/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 26 listopada 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 75, z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 19 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr CCCIX/1709/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 19 października 2010 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wprowadza się następującą zmianę:

- § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1 Wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 w zakresie projektu budowy drogi dojazdowej do warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem placu i terenów zielonych”.

§ 2

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
03.12.2010    Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Sienkiewicz)