Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 26 listopada 2010 r. nr 1737 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r.
Data publikacji 03.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia 03.12.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCCXVIII/1737/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 26 listopada 2010 r.

 

 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Zwiększa łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę 413 000 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1.      zwiększa dochody bieżące o kwotę 363 000 zł,

2.      zwiększa dochody majątkowe o kwotę 50 000 zł.

 

 

§ 2

 

Zwiększa łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę 413 000 zł, zgodnie                            z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

 

1.      zwiększa wydatki bieżące o kwotę 363 000 zł, z tego:

1)     zwiększa wydatki jednostek budżetowych o kwotę 363 600 zł, z tego:

a) zwiększa wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę
243 000 zł,

b) zwiększa wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
o kwotę 120 600 zł,

2)  zmniejsza świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 600 zł, 

 

2.      zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 50 000 zł, z tego:

1)        zwiększa inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50 000 zł. 

 

 

 

§ 3

 

Zwiększa planowaną kwotę dochodów i wydatków zadań administracji rządowej w 2010 r. o kwotę 263 000 zł oraz przemieszcza planowane wydatki między paragrafami w ramach jednego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 4

 

Dokonuje zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych  na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  w 2010 r., polegających na przemieszczeniu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 5

 

Dokonuje zmian w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków,     o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 6

 

1.      Dokonuje zmniejszenia rezerwy budżetowej z kwoty ogółem 177 400 zł do kwoty
142 400 zł, tj. o kwotę 35 000 zł, w tym:

1)  zmniejsza rezerwę ogólną z kwoty 134 000 zł do kwoty 99 000 zł, tj. o kwotę 35 000 zł.

2.      Powyższa zmiana skutkuje przemieszczeniem kwoty 35 000 zł z działu 758 – Różne rozliczenia do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 7

 

W wyniku dokonanych zmian budżet Powiatu Lubińskiego na 2010 r. przedstawia się następująco:

1.     Dochody budżetu powiatu w wysokości                                  107 020 297,09 zł,

z tego:

1)  dochody bieżące w kwocie  90 748 589,09 zł,

2)  dochody majątkowe w kwocie 16 271 708,00 zł,

2.     Wydatki budżetu powiatu w wysokości                                   135 863 390,09 zł, 

z tego:

1)  wydatki bieżące w kwocie 102 249 114,00 zł,

2)  wydatki majątkowe w kwocie 33 614 276,09 zł.

3.     Deficyt budżetu powiatu w wysokości                                     28 843 093,00 zł,

4.     Przychody budżetu powiatu w wysokości                                  30 343 093,00 zł,

5.     Rozchody budżetu powiatu w wysokości                                     1 500 000,00 zł.

 

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Lubinie.

 Załączniki
-   Objaśnienia do zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r.doc (59 KB)
-   zał 1 - dochody.docx (17.33 KB)
-   zał 2 - wydatki.doc (221.5 KB)
-   zał 3 - zadania rządowe.docx (20.48 KB)
-   zał 4 - porozumienia.docx (18.66 KB)
-   zał 5 - wydatki unijne.docx (20.77 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
03.12.2010    Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Sienkiewicz)