Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 23 listopada 2010 r. nr 1731 w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego.
Data publikacji 03.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia 03.12.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCCXVII/1731/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 23 listopada 2010 r.

 

w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego.

 

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) oraz § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U.  Nr 200, poz. 1537) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Powierza Pani Irminie Stebnickiej nauczycielowi Gimnazjum nr 5  w Lubinie na okres 3 lat zadania doradcy metodycznego w zakresie doradztwa zawodowego i przedmiotów zawodowych. Zadania doradcy metodycznego będą realizowane w ramach dodatkowej umowy o pracę w wymiarze 6/18 etatu w Powiatowym  Centrum Edukacji w Lubinie.

2. Nauczycielowi wymienionemu w ust. 1 przysługuje wynagrodzenie zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

§ 2

Do zadań nauczyciela doradcy metodycznego należeć będzie w szczególności wspomaganie nauczycieli doradców zawodowych i przedmiotów zawodowych zatrudnionych
w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz rad pedagogicznych tych szkół w:

- planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego;

- doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych;

- rozwijaniu umiejętności metodycznych;

- podejmowaniu działań innowacyjnych;

Nauczyciel doradca metodyczny realizować będzie zadania poprzez:

- udzielanie indywidualnych konsultacji nauczycielom doradcom zawodowym i przedmiotów  zawodowych zatrudnionym w ww. szkołach;

- prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć  warsztatowych;

- organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli doradców zawodowych i przedmiotów zawodowych.

Nauczyciel doradca metodyczny będzie planował działania stosownie do potrzeb, we współpracy z placówkami doskonalenia, bibliotekami pedagogicznymi i bibliotekami szkolnymi oraz organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.

 

§ 3

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Panu Ryszardowi Kabatowi – Członkowi Zarządu  - Z-cy Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

Pani Irmina Stebnicka została wyłoniona w konkursie ogłoszonym w celu powołania doradcy metodycznego.

Pani Irmina Stebnicka ukończyła studia wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego i uzyskała tytuł magistra pedagogiki – dyplom Nr 8542. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Doradztwa zawodowego – Świadectwo Nr 1619 Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej „MILENIUM”. Posiada Certyfikat trenerski z zakresu Treningu Zastępowania Agresji (ATR); Certyfikat Nr 15/2008 kursu kwalifikacyjnego dla mediatorów.

Pani Irmina Stebnicka jest nauczycielem dyplomowanym (Nr KO-O/11/1193/2048/2003) oraz posiada wyróżniającą ocenę pracy (21.03.2008 r.)

Dyrektor Gimnazjum nr 5 w Lubinie wyraził zgodę na zatrudnienie nauczycielki na  stanowisku doradcy metodycznego w Powiatowym Centrum Edukacji w Lubinie na 6/18 etatu pismo;  GM-5-0612-57/2010 z dnia 04.11.2010 r.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
03.12.2010    Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Sienkiewicz)