Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 9 listopada 2010 r. nr 1723 w sprawie zasad udzielania grantów na projekty związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych w jednostkach oświatowych Powiatu Lubińskiego w 2011 r.
Data publikacji 03.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia 03.12.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCCIV/1723/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

  z dnia 9 listopada 2010 r.

 

w sprawie zasad udzielania grantów na projekty związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych w jednostkach  oświatowych Powiatu  Lubińskiego  w 2011 r.

 

        Na podstawie art. 32 ust .2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. tj. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i  z 2003 r. Nr  162,  poz. 1568  i z 2004 r. Nr  102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759 i z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,  z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 24 poz. 124 i 146. Nr 106 poz. 675) Zarząd  Powiatu  w  Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

 

Przyjmuje zasady udzielania grantów na projekty związane z organizacją zajęć   pozalekcyjnych   w   jednostkach   oświatowych   Powiatu   Lubińskiego  w  2011 r.

 

 § 2

 

1.Celem grantu jest udzielanie wsparcia finansowego na organizację zajęć pozalekcyjnych,

   które będą pomagały;

1)      w organizacji zajęć o charakterze kulturalnym i artystycznym,

2)      w organizacji zajęć o charakterze rekreacyjno-sportowym,

3)      w wyrównywaniu szans edukacyjnych,

4)      w rozwoju uzdolnień uczniów,

5)   w  zapewnieniu możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej

            w uczeniu się,

6)  w organizacji zajęć  w zakresie profilaktyki uzależnień.

 

 § 3

 

O grant na projekty związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych w jednostkach oświatowych  Powiatu Lubińskiego mogą ubiegać się publiczne szkoły ponadgimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne  niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych i inne jednostki oświatowe Powiatu Lubińskiego.

 

§ 4

 

Zasady finansowania projektów:

1) W ramach grantu mogą być sfinansowane wydatki faktycznie poniesione przez wykonawcę  na realizację projektu, udokumentowane rachunkami, fakturami, dowodami wpłat,  opisanymi na odwrocie, że dotyczą realizacji projektu objętego umową; realizowane najpóźniej do końca 30 listopada 2011 r.

2) Koszty przedsięwzięcia wykazane w zgłoszonym projekcie stanowią jeden z głównych elementów oceny wniosku i winny być przedstawione w formie kompletnego i rzetelnego  kosztorysu.

 § 5

`

1. Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o granty jest złożenie do dnia 15 grudnia 2010 r.  wniosku:

    1) wniosek musi być wypełniony czytelnie (komputerowo, maszynowo lub odręcznie

        pismem drukowanym),

    2) wniosek musi być kompletny oraz zawierać jasne i wyczerpujące odpowiedzi na

        wszystkie  postawione pytania,

    3) wniosek musi być sporządzony w jednym egzemplarzu i podpisany przez dyrektora

        szkoły lub jednostki oświatowej lub osobę przez niego upoważnioną.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 6

 

Warunkiem niezbędnym do rozliczenia przyznanych grantów jest wypełnienie i złożenie do   dnia 30 listopada 2011 r. sprawozdania z wykorzystania otrzymanych grantów  na realizację  zajęć pozalekcyjnych, według   wzoru  stanowiącego załącznik  Nr 2.

 

§ 7

 

Nadzór nad wykonaniem  uchwały powierza  Staroście Lubińskiemu.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Załącznik Nr 1    

                                                                                                                                                                do uchwały Nr CCCIV/1723/2010

                                                                                                                                                                ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

                                                                                                                                       z dnia 9 listopada 2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK

 O  PRZYZNANIE GRANTU

 

 

na projekt związany

z organizacją zajęć pozalekcyjnych w jednostkach oświatowych Powiatu Lubińskiego

w 2011 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część I. Dane o wnioskodawcy

1.Nazwa i adres wnioskodawcy (pieczątka)

 

 

 


2.Imię i nazwisko, stanowisko oraz numer telefonu i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację projektu

 

 

Część II. Opis projektu

Prosimy o przedstawienie krótkiego opisu projektu według niżej podanych punktów, natomiast szerszą informację o projekcie należy załączyć do wniosku.

1.Nazwa projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Główne cele projektu

 

 

 

 

3.Miejsce realizacji projektu - adres szkoły

 

 

4.Zakładany okres działania projektu

 

 

5.Odbiorcy projektu

 

 

 

 

 

6.Zasoby ludzkie (dane o pracownikach etatowych, wolontariuszach i partnerach zaangażowanych w projekt) i baza materialna (lokale, sprzęt, itp.)

 

 

 

 

7.Partnerzy projektu (nazwa, wkład i zakres odpowiedzialności )

 

 

 


 

8.Przewidywane efekty (prosimy podać podstawowe informacje dotyczące konkretnych policzalnych rezultatów projektu, np. liczba planowanych odbiorców, nakłady publikacji)

 

 

 

 

 
Część III. Koszty realizacji projektu

1.Koszty realizacji poszczególnych zadań projektu

Lp.

Zadanie

Koszty realizacji zadań

Grant

[zł]

Środki własne

[zł]

Koszt zadania ogółem

B+C

[zł]

Udział środków własnych w kosztach zadania ogółem C/D [%}

 

A

B

C

D

E

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ogółem:

 

 

 

 

 

2.Kwota wnioskowanego grantu w złotych

 

 

 

 

 

Słownie złotych:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         ......................................  

                                                                                                podpis dyrektora

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Załącznik Nr 2  

                                                                                                                                                                do uchwały Nr CCCIV/1723/2010

                                                                                                                                                                ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

                                                                                                                                        z dnia 9 listopada 2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE

 

 

z wykorzystania  otrzymanych grantów na realizację zajęć pozalekcyjnych w jednostkach oświatowych Powiatu Lubińskiego w 2011 r.

 

 

                                                                                   

Koszty realizacji projektu

 

1. Rozliczenie kosztów

Zadanie

Łączne planowane koszty realizacji projektu wg wniosku (w zł)

Faktyczne koszty realizacji projektu

w zł

W tym kwota finansowania na podstawie wniosku(w zł)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

2. Zestawienie rachunków *

 

Lp.

Nr dokumentu księgowego

Nr pozycji kosztorysu

Data

Nazwa wydatku

Kwota (zł)

W tym z grantu ( zł)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie:

 

 

 

 

* Wymagane jest, aby każdy z rachunków opłaconych z otrzymanego grantu opatrzony był na odwrocie pieczęcią podmiotu oraz sporządzonym w sposób trwały opisem zawierającym informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionego towaru, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych podmiotu.

Do sprawozdania  należy dołączać ksero faktur albo rachunków, z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem.

 

 

 

 

 

...............................................                                   ...........................................................

data

podpis (i pieczęć imienna) upoważnionego

                        przedstawiciela Wykonawcy

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
03.12.2010    Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Sienkiewicz)