Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 29 października 2010 r. nr 1717 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Lubinie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach Powiatu Lubińskiego za rok szkolny 2009/2010.
Data publikacji 03.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia 03.12.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCCXI / 1717 / 2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 29 października 2010 r.

 

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Lubinie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach Powiatu Lubińskiego za rok szkolny 2009/2010.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 , Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320,  Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991)  Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Przekazuje Radzie Powiatu w Lubinie informację o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach Powiatu Lubińskiego za rok szkolny 2009/2010, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lubińskiemu.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Na podstawie Art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów. Zadaniem oświatowym  zgodnie z ww. ustawą jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki,
w tym profilaktyki społecznej.


W roku szkolnym 2009/2010 Powiat Lubiński był organem prowadzącym dla 12 jednostek oświatowych w tym:

- 2 liceów ogólnokształcących,

- 5 zespołów szkół ponadgimnazjalnych,

- zespołu szkół specjalnych,

- specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,

- poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- młodzieżowego domu kultury,

- powiatowego centrum edukacji.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
03.12.2010    Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Sienkiewicz)