Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Rada Powiatu / Uchwały Rady /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 stycznia 2009 r. nr 193 w sprawie zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół Rolniczych w Rudnej w części dotyczącej nazwy.
Data publikacji 02.02.2009
Data na dokumencie/utworzenia 02.02.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR XXXIV/ 193 /2009

RADY POWIATU W LUBINIE

z dnia  29 stycznia 2009 r.

 

 

w sprawie zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół Rolniczych w Rudnej
w części dotyczącej nazwy.

 

Na podstawie art.12 pkt 11 lit. i  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 58 ust. 1 i art. 62, ust. 3 ustawy z dnia 7 września  1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917) Rada  Powiatu  w  Lubinie  uchwala, co następuje:

§ 1

 

Zespół Szkół Rolniczych w Rudnej otrzymuje nazwę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Rudnej z siedzibą przy ul. Kolejowej nr 5.

 

§ 2

 

  1. Ustalona nazwa winna być używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.
  2. Zmiana nazwy skutkuje zmianą statutów i pieczęci szkoły.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 września 2009 r.

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zespół Szkół Rolniczych w Rudnej został utworzony z dniem 1 września 2004 r. na podstawie uchwały nr XXIV/153/2004 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 maja 2004 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Rudnej zwrócił się z prośbą o zmianę nazwy zespołu na Zespół Szkół Ponadgimnzajalnych w Rudnej.

W ostatnich latach obserwuje się spadek zainteresowania kształceniem w zawodach rolniczych.

Obecnie w szkole kształcą się uczniowie w klasach wielozawodowych w takich zawodach jak: piekarz, sprzedawca, cukiernik, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz małej gastronomii, fryzjer.

Zmiana nazwy na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych usankcjonuje fakt dokonany w zmiany zakresu oferty edukacyjnej i pozwoli na wprowadzenie nowych nierolniczych kierunków, co w konsekwencji powinno wpłynąć na zwiększenie naboru i dalszy rozwój szkoły.

Rada pedagogiczna Zespołu Szkół Rolniczych w Rudnej pozytywnie zaopiniowała projekt zmiany nazwy zespołu.

Zgodnie z art. 58 ust. 1 i 6, art. 60 ust. 1 i art. 62 ust. 3  ustawy o systemie oświaty Rada Powiatu w Lubinie jako organ prowadzący zakładając szkołę podpisuje akt założycielski.

Przy zmianie aktu założycielskiego ww. stosuje się odpowiednio.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Adriana Bekieszczuk
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
27.02.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
02.02.2009    Utworzenie dokumentu.