Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 26 października 2010 r. nr 1714 zmieniająca uchwałę Nr CCLXV/1454/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowego rozdysponowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r.
Data publikacji 03.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia 03.12.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCCX/1714/2010
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 26 października 2010 r.

zmieniająca uchwałę Nr CCLXV/1454/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowego rozdysponowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r.  Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz uchwały Nr XLVI/315/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku, Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:

§ 1

W  uchwale Zarządu Powiatu w Lubinie Nr CCLXV/1454/2010  z  dnia 6 kwietnia 2010 roku
w sprawie szczegółowego rozdysponowania środków  Państwowego   Funduszu Rehabilitacji Osób   Niepełnosprawnych  w   2010  roku  zmienionej uchwałą Nr CCLXXXV/1570/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 15 czerwca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 1) lit. c) kwotę 6 000,00 zł zastępuje się kwotą 2 500,00 zł
2) w § 1 w pkt 1) lit. d) kwotę 54 000,00 zł zastępuje się kwotą 61 700,00 zł
3) w § 1 w pkt 1) lit. e) kwotę 120 000,00 zł zastępuje się kwotą 115 000,00 zł
4) w § 1 w pkt 1) lit. f) kwotę 320 000,00 zł zastępuje się kwotą 320 800,00 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Powiatowemu Urzędowi Pracy w Lubinie oraz Wydziałowi Spraw Społecznych.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Barbarze Schmidt – Wicestaroście.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

     Zmiana uchwały w sprawie szczegółowego rozdysponowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku spowodowana została zmniejszeniem wydatków w zadaniu „Szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych” do kwoty 2500,00 zł. Natomiast zwiększenie wydatków w zadaniu „Staże i przygotowania zawodowe osób niepełnosprawnych” do kwoty 61 700,00 zł. spowodowane zostało koniecznością dostosowania form pomocy do bieżących potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych.  Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
03.12.2010    Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Sienkiewicz)