Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 19 października 2010 r. nr 1707 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew.
Data publikacji 01.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia 01.12.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Uchwała

 

UCHWAŁA NR CCCIX/1707/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 19 października 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220, Nr 215 poz. 1664 z 2010 r. Nr 76 poz. 489, Nr 119 poz. 804) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wyraża zgodę na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach, w skład których wchodzą działki ewidencyjne nr 26/30 i 1/5 położone w obrębie 5 miasta Lubina, stanowiących własność Powiatu Lubińskiego w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie, określonych w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.      Zgodę warunkuje wykonaniem na nieruchomości nowych nasadzeń na warunkach określonych przez organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

 

  

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie pismem znak ZOZ/DA/8235/2010 z dnia 21 września 2010 r. wystąpił o wyrażenie zgody właściciela nieruchomości na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach, w których skład wchodzą działki ewidencyjne nr 26/30 i 1/5 położone w obrębie 5 miasta Lubina, stanowiących własność Powiatu Lubińskiego w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

Konieczność usunięcia drzew nr 1 i 2 związana jest z realizacją inwestycji - rozbudowa istniejącego budynku hospicjum, której inwestorem jest Stowarzyszenie „PALIUM” w Lubinie. Potrzeba usunięcia nr 3, 4, 5, 6 i 12 wynika z faktu, że drzewa te są obumarłe. Natomiast pnie drzew nr 7, 8, 9, 10 i 11 usytuowanych wzdłuż ogrodzenia nieruchomości wrastają w jego siatkę, przez co przechylają się w stronę chodnika. Wskazane drzewa są zagłuszone przez korony pobliskich większych gatunków.

            W związku z powyższym za uzasadniające uznaje się podjęcie niniejszej uchwały.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
01.12.2010    Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Sienkiewicz)