Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2010 r. nr 1700 w sprawie wyrażenia zgody na naprawę ogrodzenia.
Data publikacji 01.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia 01.12.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Uchwała

 

UCHWAŁA NR CCCVII/1700/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 12 października 2010 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na naprawę ogrodzenia.

 

 

     Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) i art. 25b oraz art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.  Wyraża zgodę na naprawę ogrodzenia w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego, będącej w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie położonej przy ul. Królowej Jadwigi 5.

2.  Naprawa ogrodzenia w nieruchomości określonej w ust. 1 winna być przeprowadzona w zakresie określonym we wniosku z dnia 6.10.2010 r., PCOWIA 0717/149/2010 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania
i Adopcji w Ścinawie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

            Dyrektor Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie wystąpił do Zarządu Powiatu w Lubinie o wyrażenie zgody na wykonanie naprawy ogrodzenia w nieruchomości położonej w Ścinawie przy ul. Królowej Jadwigi 5.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami jednostka organizacyjna ma prawo do korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do przebudowy lub remontu obiektu budowlanego za zgodą organu nadzorującego.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
01.12.2010    Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Sienkiewicz)