Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Młodzieżowego Schroniska Turystycznego, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie.
Data publikacji 30.11.2010
Data na dokumencie/utworzenia 30.11.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

Lubin: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Młodzieżowego Schroniska Turystycznego, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie
Numer ogłoszenia: 389904 - 2010; data zamieszczenia: 30.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 294977 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Lubiński, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 76 746 71 00, faks 76 746 71 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Młodzieżowego Schroniska Turystycznego, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Młodzieżowego Schroniska Turystycznego, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-2, 39.13.60.00-4, 39.22.43.40-3, 39.51.54.40-1, 39.51.20.00-4, 39.22.00.00-0, 39.22.11.10-1, 32.32.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa i montaż mebli dla pomieszczeń Młodzieżowego Schroniska Turystycznego, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o. 48-300 Nysa, ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 111475,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 86947,00

  • Oferta z najniższą ceną: 86947,00 / Oferta z najwyższą ceną: 147868,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego oraz sprzętu telewizyjnego dla pomieszczeń Młodzieżowego Schroniska Turystycznego, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Swisspol Ltd. Sp. z o.o. 52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 30, 52-018 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13934,43 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 11861,64

  • Oferta z najniższą ceną: 11861,64 / Oferta z najwyższą ceną: 18870,00

  • Waluta: PLN.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Marta Kuczyńska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

Rejestr zmian dokumentu
30.11.2010    Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Sienkiewicz)