Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem.
Data publikacji 26.11.2010
Data na dokumencie/utworzenia 26.11.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

Lubin: Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem
Numer ogłoszenia: 336733 - 2010; data zamieszczenia: 25.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie , ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem. 2.Dostawy podzielone są następująco: a) CZĘŚĆ A Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Przemysłowa 1 w ilości do 620 Mg (440 Mg w 2010r. i 180 Mg w 2011r.) wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem - drogi powiatowe; b) CZĘŚĆ B Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, w ilości do 1110 Mg, wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem w tym: - 560 Mg w 2011r. - Baza w Rudnej ul. Wesoła 11 - drogi wojewódzkie, - 550 Mg (350 Mg w 2010r. i 200 Mg w 2011r.) - plac składowy w Rudnej ul. Witosa 7 - drogi powiatowe 3.Łączna masa kruszywa naturalnego dla wszystkich części określonych w pkt 2 wynosi 1730Mg..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·                      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·                      Zamówienie uzupełniające, stanowiące nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegające na rozszerzeniu dostawy

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·                      Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                           Nie dotyczy

·                III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                           Nie dotyczy

·                III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                           Nie dotyczy

·                III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                           Nie dotyczy

·                III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                           Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·                III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                       

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Załącznik nr 1A do SIWZ dla CZĘŚCI A, Załącznik nr 1B do SIWZ dla CZĘŚCI B - Formularze ofertowe. 2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie. 3.Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie. 4. Załącznik nr 4 do SIWZ - Podwykonawcy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określone zostały w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sp-lubin.dolnyslask.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin pok. nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2010 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin pok. nr 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: CZĘŚĆ A.

·                1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) CZĘŚĆ A Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Przemysłowa 1 w ilości do 620 Mg (440 Mg w 2010r. i 180 Mg w 2011r.) wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem - drogi powiatowe..

·                2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-6.

·                3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2011.

·                4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: CZĘŚĆ B.

·                1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) CZĘŚĆ B Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, w ilości do 1110 Mg, wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem w tym: - 560 Mg w 2011r. - Baza w Rudnej ul. Wesoła 11 - drogi wojewódzkie, - 550 Mg (350 Mg w 2010r. i 200 Mg w 2011r.) - plac składowy w Rudnej ul. Witosa 7 - drogi powiatowe.

·                2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-6.

·                3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2011.

·                4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 Załączniki
-   PROJEKT UMOWY- XXV 2010 r..doc (94 KB)
-   SIWZ_PN XXV.doc (137 KB)
-   SIWZ załączniki od 1 do 4.doc (70 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Renata Napieralska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

Rejestr zmian dokumentu
26.11.2010    Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Sienkiewicz)