Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na: Część A - Dostawa samochodu osobowego 5-drzwiowego, fabrycznie nowego, nie starszego niż 2010r. wg załącznika nr 1 do umowy. Część B - Dostawa samochodu towarowo-osobowego z podwójną kabiną i skrzynią ładunkową, fabrycznie nowego, nie starszego niż 2010r. wg załącznika nr 2 do umowy.
Data publikacji 19.11.2010
Data na dokumencie/utworzenia 19.11.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 315623-2010 z dnia 2010-11-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lubin
Dostawa dwóch samochodów z podziałem na 2 części: Część A - Dostawa samochodu osobowego 5-drzwiowego, fabrycznie nowego, nie starszego niż 2010r. wg załącznika nr 1 do umowy. Część B - Dostawa samochodu towarowo-osobowego z...
Termin składania ofert: 2010-11-16


Lubin: Część A - Dostawa samochodu osobowego 5-drzwiowego, fabrycznie nowego, nie starszego niż 2010r. wg załącznika nr 1 do umowy. Część B - Dostawa samochodu towarowo-osobowego z podwójną kabiną i skrzynią ładunkową, fabrycznie nowego, nie starszego niż 2010r. wg załącznika nr 2 do umowy.
Numer ogłoszenia: 328067 - 2010; data zamieszczenia: 18.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 315623 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Część A - Dostawa samochodu osobowego 5-drzwiowego, fabrycznie nowego, nie starszego niż 2010r. wg załącznika nr 1 do umowy. Część B - Dostawa samochodu towarowo-osobowego z podwójną kabiną i skrzynią ładunkową, fabrycznie nowego, nie starszego niż 2010r. wg załącznika nr 2 do umowy..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa dwóch samochodów z podziałem na 2 części: Część A - Dostawa samochodu osobowego 5-drzwiowego, fabrycznie nowego, nie starszego niż 2010r. wg załącznika nr 1 do umowy. Część B - Dostawa samochodu towarowo-osobowego z podwójną kabiną i skrzynią ładunkową, fabrycznie nowego, nie starszego niż 2010r. wg załącznika nr 2 do umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1, 34.13.61.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: CZĘŚĆ A

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                    P.H.U. AUTOCENTRUM VICTORIA Sp. z o. o., ul. Ścinawska 23, 59-300 Lubin, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70023,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·              Cena wybranej oferty: 67055,94

·              Oferta z najniższą ceną: 67055,94 / Oferta z najwyższą ceną: 67055,94

·              Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: CZĘŚĆ B

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                    P.H.U. AUTOCENTRUM VICTORIA Sp. z o. o., ul. Ścinawska 23, 59-300 Lubin, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93785,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·              Cena wybranej oferty: 92050,00

·              Oferta z najniższą ceną: 92050,00 / Oferta z najwyższą ceną: 92050,00

·              Waluta: PLN.

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Renata Napieralska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

Rejestr zmian dokumentu
19.11.2010    Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Sienkiewicz)