Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na: Wycinka krzewów i samosiejek w ciągu dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie.
Data publikacji 17.11.2010
Data na dokumencie/utworzenia 17.11.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 301755-2010 z dnia 2010-10-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lubin
1.Wycinka krzewów i samosiejek w ciągu dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie. 2. Zakres robót obejmuje wycinkę krzewów i samosiejek średniej gęstości rosnących w pasie drogowym w ciągu dróg...
Termin składania ofert: 2010-11-03


Lubin: Wycinka krzewów i samosiejek w ciągu dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie
Numer ogłoszenia: 326351 - 2010; data zamieszczenia: 17.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.                                                                                   

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 301755 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycinka krzewów i samosiejek w ciągu dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Wycinka krzewów i samosiejek w ciągu dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie. 2. Zakres robót obejmuje wycinkę krzewów i samosiejek średniej gęstości rosnących w pasie drogowym w ciągu dróg powiatowych w ilości - 122530 m2 wg Załącznika nr 1 do umowy. 3.Usługi będą wykonywane w celu poprawy estetyki pasa drogowego, uzyskania skrajni poziomej, zachowania dobrej widoczności po wewnętrznych stronach łuków, w obrębie skrzyżowań i znaków drogowych. 4.Wycinką należy objąć wszystkie krzewy i samosiejki, rosnące w granicach pasa drogowego na odcinkach objętych robotami. Krzewy i samosiejki należy wyciąć przy samej ziemi, tworząc płaszczyznę poziomą (tzn. pozostałości nie mogą wystawać ponad poziom terenu). 5.Wycięte krzewy i samosiejki należy porządkować z pasa drogowego na bieżąco poprzez rozdrabnianie w rębakach i rozplantowanie zrębek w poboczu (czynności te należy wkalkulować w cenę jednostkową wycinki). 6. Zabrania się palenia wyciętych krzaków i samosiejek na miejscu robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.34.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                    Usługi Zmechanizowane Stanisław Baraniak, Zimna Woda 12, 59-323 Miłoradzice, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90574,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·              Cena wybranej oferty: 51462,60

·              Oferta z najniższą ceną: 51462,60 / Oferta z najwyższą ceną: 91897,50

·              Waluta: PLN.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Renata Napieralska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

Rejestr zmian dokumentu
17.11.2010    Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Sienkiewicz)