Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Organizacja wyjazdu zimowego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na obóz integracyjno - naukowy"
Data publikacji 15.11.2010
Data na dokumencie/utworzenia 15.11.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

Lubin: Organizacja wyjazdu zimowego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na obóz integracyjno - naukowy
Numer ogłoszenia: 322581 - 2010; data zamieszczenia: 15.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Lubiński , ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 76 746 71 00, faks 76 746 71 01.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-lubin.pl tel.(76) 746 71 10, 746 71 96

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wyjazdu zimowego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na obóz integracyjno - naukowy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w szczegółowych warunkach realizacji przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz. 2.Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednego 7 dniowego obozu młodzieżowego w jednej z miejscowości leżących w Województwie Dolnośląskim. 3.Wyjazd przewidziany jest dla maksymalnie 104 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wieku około 16-18 lat oraz 6 wykładowców zapewnionych przez zamawiającego. Wykonawca zapewni 7 wychowawców (w tym jeden pełniący funkcję kierownika oraz w tym co najmniej dwóch posiadających uprawnienia instruktora narciarskiego) oraz 1 pielęgniarkę w miejscu pobytu, lekarza na wezwanie, izolatkę dla potencjalnych chorych.4.Obóz odbędzie się w okresie ferii zimowych w terminie od 14.02.2011 r. do 20.02.2011 r. 5.Pobyt obejmuje 6 noclegów. 6.Wykonawca ubezpieczy każdego uczestnika w zakresie NNW ( następstw nieszczęśliwych wypadków) - suma ubezpieczenia 10 000 zł/os. -Dokument ubezpieczenia wykonawca przedstawi w terminie wskazanym w projekcie umowy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.00.00-7, 63.50.00.00-4, 55.24.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał lub wykonuje przynajmniej jedno zamówienie dotyczące organizacji wypoczynku (obozu, kolonii, wczasów itp.) minimum 5 dniowego dla ilości uczestników nie mniejszej niż 80 osób.Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest do wykazania spełniania warunku poprzez wskazanie części zamówienia, jaką powierzy podwykonawcom na załączniku nr 4 do siwz.W przypadku, jeżeli wykonawca będzie korzystał z doświadczenia innych podmiotów/osób, które nie będą jednocześnie podwykonawcami, będzie zobowiązany do przedłożenia kopii umowy, porozumienia itp. pomiędzy wykonawcą a podmiotem/osobą na którego doświadczenie się powołuje.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełniania warunku, iż wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, należy przedłożyć zamawiającemu: 1.Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności związanej z przedmiotem zamówienia np. umowę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (polisa) na rzecz klientów zgodnej z: a)rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.02.2005 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 32, poz. 279) lub b)rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17.02.2005 r. w sprawie ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z 2005 r. , Nr 32, poz 281)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy złożyć: 1.Aktualną kartę kwalifikacyjną obiektu, która stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12 z 1997r., poz.67 z późniejszymi zmianami). 2.Oświadczenie podmiotu odpowiedzialnego za wyżywienie, że spełnia wymogi i posiada pełną dokumentację HACCP w zakresie żywienia - na załączniku nr 10 do siwz.3.Oświadczenie właściciela obiektu zakwaterowania, że obiekt jest chroniony w sposób uniemożliwiający niekontrolowany wstęp osób trzecich- na załączniku nr 11 do siwz.4.Oświadczenie, że oferowany przez wykonawcę obiekt zakwaterowania jest zgodny ze szczegółowymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do siwz) oraz zgodny z minimalnym standardem obiektu zakwaterowania (załącznik nr 8 do siwz). Wzór oświadczenia znajduje się na załączniku nr 12 do siwz.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do siwz.2.Wypełniony załącznik nr 9 do siwz pn. dodatkowy standard niż minimalnie wymagany przez zamawiającego podlegający ocenie punktowej.3.Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić załącznik nr 4 do siwz, określając opis części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy (np. właścicielowi obiektu zakwaterowania, firma kateringowa, firma transportowa itp.). W przypadku wykonywania zamówienia własnymi siłami należy taką adnotację nanieść w załączniku nr 4 lub wpisać -nie dotyczy-. 4. Zdjęcia obiektu zakwaterowania: -zewnętrzne budynku, -wnętrze: pokoje, łazienki, stołówka, świetlica, sale dydaktyczne. 5.Program obozu.Program obozu wykonawca zobowiązany jest opracować na podstawie szczegółowych warunków realizacji zamówienia, stanowiących załącznik nr 7 do siwz.6.Pełnomocnictwa.7.W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum przed podpisaniem umowy zamawiający wezwie do przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 8.W przypadku wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy do oferty dołączyć umowę spółki cywilnej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Dodatkowy standard - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie i na warunkach zapisanych w postanowieniach umowy. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-lubin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Lubinie, ul.Jana Kilińskiego 12 b, 59-300 Lubin, pok. 215.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego:Starostwo Powiatowe w Lubinie ul. Jana Kilińskiego 12 b, 59-300 Lubin, Kancelaria ogólna- pok 113.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest na podstawie projektu pt.Era inżyniera- programy rozwojowe dla licealistów Powiatu Lubińskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ;Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: takZałączniki
-   siwz obóz 2010- wraz z zał.1-4, 6,10-12.doc (320.5 KB)
-   załacznik nr 5 - projekt umowy.doc (166.5 KB)
-   załącznik nr 7.doc (163.5 KB)
-   Załącznik nr 8 do specyfikacji.doc (141 KB)
-   załącznik nr 9.doc (151.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Dagmara Olejnik
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
15.11.2010    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)