Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: : Remont byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 01 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od 77+340 km do km 78+180- zamówienie uzupełniające.
Data publikacji 10.11.2010
Data na dokumencie/utworzenia 10.11.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 308947-2010 z dnia 2010-11-02 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Lubin
1.Wykonanie remontu byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 01 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od km od 77+340 km do km 78+180 o długości 0,84 km polegającego na: - frezowaniu nawierzchni...


Lubin: Remont byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 01 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od 77+340 km do km 78+180- zamówienie uzupełniające.
Numer ogłoszenia: 318459 - 2010; data zamieszczenia: 10.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 308947 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 01 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od 77+340 km do km 78+180- zamówienie uzupełniające..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Wykonanie remontu byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 01 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od km od 77+340 km do km 78+180 o długości 0,84 km polegającego na: - frezowaniu nawierzchni jezdni, - wzmocnieniu geosiatką nawierzchni w miejscach spękań podłużnych i poprzecznych, - wykonaniu warstwy profilującej, - wykonaniu warstwy ścieralnej jezdni głównej, - wykonaniu warstwy ścieralnej zatok autobusowych, zjazdów i na skrzyżowaniach, - uzupełnieniu poboczy, - wykonaniu oznakowania poziomego. 2. Szczegółowy zakres robót określa w szczególności przedmiar robót przekazany Wykonawcy w zaproszeniu do negocjacji oraz projekt wykonawczy i Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowiące Załącznik 9 do SIWZ postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 01 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od km 74+950 do km 77+340 o długości 2,39 km.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.11.11.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                      Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                      HEILIT+WOERNER Budowlana Sp. z o. o., Wysoka ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 272176,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                 Cena wybranej oferty: 332055,36

·                 Oferta z najniższą ceną: 332055,36 / Oferta z najwyższą ceną: 332055,36

·                 Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·                 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·                 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. Możliwość wykonania robót uzupełniających przewidziana była w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego, co jest zgodne z art. 67 ust 1 pkt 6 upzp. Zamówienie uzupełniające obejmować będzie wykonanie takich samych elementów drogi, w tej samej technologii oraz przy użyciu takich samych materiałów jak ujęte w zamówieniu podstawowym. Generalnie zakres robót ujętych w zamówieniu uzupełniającym jest powtórzeniem tego samego rodzaju robót określonych w zamówieniu podstawowym. Finansowanie robót uzupełniających odbędzie się z oszczędności finansowych, uzyskanych z postępowania o zamówienie publiczne na podstawowy zakres robót, wynikłych z różnicy pomiędzy środkami finansowymi posiadanymi przez Zamawiającego na przedmiotowe zadanie, a najkorzystniejszą zaoferowaną ceną przez wybranego Wykonawcę.

 

 



Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Renata Napieralska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

Rejestr zmian dokumentu
10.11.2010    Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Sienkiewicz)