Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2010 r. nr 1697 w sprawie podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Data publikacji 25.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia 25.10.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCCVII/1697/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 12 października 2010 r.

 

 

w sprawie podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

 

Na podstawie  art. 32  ust. 1 ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998 r. o  samorządzie  powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113,  poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz.1759 z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180,   poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na podpisanie aneksu do umowy nr UDA-RPDS.02.02.00-02-012/09-01 z dnia 25 stycznia 2010 r. r. o dofinansowanie projektu   nr WND -RPDS.02.02.00-02-012/09 pt.: „Elektroniczny system zarządzania oświ@tą w Powiecie Lubińskim – PLESZO”, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku, Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w treści jak w załączniku do uchwały.

 

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę – Starostę Lubińskiego oraz Ryszarda Kabata - Członka Zarządu do podpisania ww. aneksu.

 

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

  

Uzasadnienie:

 

            Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Elektroniczny system zarządzania oświ@tą w Powiecie Lubińskim – PLESZO”, realizowanego w ramach priorytetu nr 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego ma Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)” Działania nr 2.2 „Rozwój usług elektronicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, wynika z potrzeby uwzględnienia zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym projektu (różnic powiędzy zakładanymi  a rzeczywistymi kosztami jego realizacji).

            W związku z powyższym, korekcie ulega wartość projektu z 1 572 941,80 zł brutto na                        1 542 100,00 zł brutto i wkład własny Powiatu Lubińskiego (15% wartości projektu) z 235 941,27 zł brutto na 231 315,00 zł brutto.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
25.10.2010    Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Sienkiewicz)