Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 27 stycznia 2009 roku nr 942 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Data publikacji 02.02.2009
Data na dokumencie/utworzenia 02.02.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CLXIX/942/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 27 stycznia 2009 r.

 

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Na   podstawie   art.  32   ust.  2  pkt  3  ustawy   z  dnia  5  czerwca  1998 r.  o samorządziepowiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. ze zm. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111)  oraz  art. 66 i  art. 67 ust. 1 pkt 5 lit.  b ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r.  -  Prawo  zamówień  publicznych (tekst jednolity Dz. U.   z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. z 2008 r. Dz. U. Nr 171, poz. 1058), Zarząd Powiatu  w  Lubinie uchwala, co następuje:

 

                                                                        § 1

Wszczyna  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego z wolnej ręki  na  zadanie  pn. ,,Dostawa 70 sztuk dodatkowych licencji Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów IntraDOK wraz z instalacją na serwerze ESOD w Starostwie Powiatowym w Lubinie, ul. Jana Kilińskiego 12b”.

§ 2

 

Upoważnia    Grzegorza Laseckiego  i Martę Kuczyńską do  przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  zadanie jw.

 

§ 3

 

Zatwierdza    zaproszenie  do  wzięcia  udziału w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

 

§ 4

 

Wykonanie   uchwały   powierza  Wydziałowi    Infrastruktury   Technicznej i Zamówień Publicznych oraz Wydziałowi Organizacji, Obsługi i Administracji.

 

§ 5

 

Nadzór nad realizacją uchwały powierza Małgorzacie Drygas-Majce  Staroście Lubińskiemu.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
12.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
02.02.2009    Utworzenie dokumentu.