Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 5 października 2010 r. nr 1684 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew.
Data publikacji 25.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia 25.10.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCCVI/1684/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 5 października 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220, Nr 215 poz. 1664 z 2010 r. Nr 76 poz. 489, Nr 119 poz. 804) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wyraża zgodę na usunięcie drzew z nieruchomości, w której skład wchodzi działka ewidencyjna nr 131 położona w obrębie Osiek gmina Lubin (droga powiatowa nr 1230D), stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego, której zarządcą trwałym jest Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      Zgodę, o której mowa w pkt. 1 warunkuje wykonaniem na nieruchomości nowych nasadzeń na warunkach określonych przez organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie pismem znak ZDP-4115/SL/06/10
z dnia 25 sierpnia 2010 r. wystąpił o udzielenie zgody właściciela nieruchomości, w skład której wchodzi działka nr 131 położona w obrębie Osiek gmina Lubin, stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego, której zarządcą trwałym jest Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie
na usunięcie drzew. Działka nr 131 znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1230D. Wskazane do usunięcia drzewo z gatunku topola kanadyjska rośnie w granicach działki nr 131, natomiast drzewo z gatunku jesion wyniosły rośnie na granicy działek nr 131 i 133/7, stanowiącej własność osób prywatnych.

Dyrektor ZDP w Lubinie konieczność usunięcia drzew uzasadnia ich złym stanem, co spowodowane jest częściowym obumarciem drzew. Ponadto suche konary stwarzają zagrożenie dla ludzi i obiektów znajdujących się w ich sąsiedztwie.

W wyniku dokonanych oględzin drzew na gruncie stwierdzono, że drzewa te pozbawione są całkowicie korony na skutek wykonanych cięć technicznych. W miejscach po usuniętych konarach znajdują się liczne pędy odroślowe. Drzewa rosną przy bramie wjazdowej na dz. nr 133/6 i 133/7, a ich system korzeniowy powoduje wysadzanie betonowej podstawy ogrodzenia. 

            Przedstawione wyżej argumenty należy uznać za uzasadniające podjęcie niniejszej uchwały.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
25.10.2010    Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Sienkiewicz)