Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 5 października 2010 r. nr 1681 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji 25.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia 25.10.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCCVI/1681/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 5 października 2010 r.

 

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r.  Nr 142  poz. 1592  z  2002 r.  Nr 23  poz. 220,  Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106  poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Udziela się upoważnia następującym osobom:

1. Janowi Raduchowskiemu - Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

2. Joannie Krajewskiej-Niemczyk - Z-cy Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami,

3. Magdalenie Wojewodzic - Inspektorowi w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

4. Renacie Tymczuk - Podinspektorowi w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

do przejmowania - przekazywania, w imieniu Zarządu Powiatu w Lubinie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubińskiego.

 

§ 2

 

Czynności określone w § 1 powinny być wykonywane łącznie przez dwie osoby, w tym  Dyrektora lub Z-cę Dyrektora i pracownika.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Nr CLXXXVIII/1216/2006 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia
10 stycznia 2006 r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

            W związku z koniecznością przejmowania od powiatowych jednostek organizacyjnych i przekazywania tym jednostkom obiektów oraz gruntów stanowiących własność Powiatu Lubińskiego, zachodzi potrzeba udzielenia upoważnienia przez Zarząd Powiatu pracownikom Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do ich protokolarnego przejmowania i przekazywania jednostkom.

            Uchwała Zarządu Powiatu przewiduje udzielenie stałego upoważnienia dla Dyrektora Wydziału, Z-cy Dyrektora oraz dwóch pracowników wykonujących czynności techniczne związane z przejmowaniem i przekazywaniem oraz zabezpieczaniem nieruchomości.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
25.10.2010    Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Sienkiewicz)