Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2010 r. nr 1659 w sprawie zawarcia aneksu.
Data publikacji 25.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia 25.10.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCCI/1659/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 14 września 2010 r.

 

 

w sprawie zawarcia aneksu.

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na zawarcie aneksu Nr 1 do umowy zawartej w dniu 5 lipca 2010 r. pomiędzy Powiatem Polkowickim a Powiatem Lubińskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu ultrasonografu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie Szpitala Powiatowego w Lubinie, stanowiącego załącznik do uchwały.

 

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Barbarę Schmidt Wicestarostę do podpisania aneksu określonego w § 1.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie, przekazany pismem Nr ZOZ-DT/75/2010 z dnia 3 września 2010 r., zmienia się zapisy umowy zawartej w dniu 5 lipca 2010 r. pomiędzy Powiatem Polkowickim a Powiatem Lubińskim, w zakresie terminów wykorzystania i rozliczenia udzielonej pomocy finansowej.

Powyższa zmiana skutkuje zmianą terminów w Umowie dotacji Nr 3 zawartej w dniu 27 lipca 2010 r. pomiędzy Powiatem Lubińskim a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lubinie, w oparciu o aneks.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
25.10.2010    Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Sienkiewicz)