Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2010 r. nr 1656 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej.
Data publikacji 25.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia 25.10.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCCI/1656/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 14 września 2010 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 1111 poz.180, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146)   i art. 25 b, art. 38 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) oraz § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 1, § 8 ust. 2 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108, z 2009 r. Nr 55, poz. 450/, Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

 

Postanawia dokonać sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Chróstnik, gmina Lubin oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 109/68 o powierzchni 0,8366 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW LE1U/00037468/0 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

§ 2

 

Ogłoszenie o przetargu w treści jak w załączniku nr 1 do uchwały podaje się na co najmniej 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Lubinie oraz zamieszczenie w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym, w Biuletynie Informacji Publicznej  Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Powiatu Lubińskiego.

 

§ 3

 

Powołuje komisję przetargową w składzie:

1. Przewodniczący:

Joanna Krajewska-Niemczyk

2. Sekretarz:

Magdalena Wojewodzic

3. Członkowie:

Beata Pietrzak

4.

Gabriela Żurek

5.

Kamila Kupczyńska

 

 

§ 4

 

Do zadań komisji należy w szczególności:

1)      poinformowanie uczestników o zasadach prowadzenia przetargu,

2)      przeprowadzenie przetargu,

3)      sporządzenie protokołu z przetargu.

§ 5

W przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, komisja przetargowa przedstawi Zarządowi Powiatu swoje stanowisko.

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
25.10.2010    Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Sienkiewicz)