Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr 1644 w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego.
Data publikacji 21.09.2010
Data na dokumencie/utworzenia 21.09.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXCIX/1644/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia  31 sierpnia  2010 r.

 

 

w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego.

 

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) oraz § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U.  Nr 200, poz. 1537) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Powierza Pani Elżbiecie Godzic nauczycielowi Zespołu Szkół Integracyjnych w Lubinie na okres 3 lat zadania doradcy metodycznego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. Zadania doradcy metodycznego będą realizowane w ramach dodatkowej umowy o pracę w wymiarze 6/18 etatu w Powiatowym  Centrum Edukacji w Lubinie.

2. Nauczycielowi wymienionemu w ust. 1 przysługuje wynagrodzenie zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

 

§ 2

 

Do zadań nauczyciela doradcy metodycznego należeć będzie w szczególności wspomaganie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zatrudnionych w szkołach podstawowych oraz rad pedagogicznych tych szkół w:

- planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego;

- doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych;

- rozwijaniu umiejętności metodycznych;

- podejmowaniu działań innowacyjnych;

Nauczyciel doradca metodyczny realizować będzie zadania poprzez:

- udzielanie indywidualnych konsultacji nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej zatrudnionym w ww. szkołach;

- prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć  warsztatowych;

- organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Nauczyciel doradca metodyczny będzie planował działania stosownie do potrzeb, we współpracy z placówkami doskonalenia, bibliotekami pedagogicznymi i bibliotekami szkolnymi oraz organami sprawującymi nadzór pedagogiczny. 

 

§ 3

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Panu Ryszardowi Kabatowi – Członkowi  Zarządu  - Z-cy Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Pani Elżbieta Godzic zwróciła się z prośbą o przedłużenie powierzenia stanowiska doradcy metodycznego i uzyskała pozytywną opinię dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie oraz opinie nauczycieli dotyczące pracy w PCE w Lubinie p. Elżbiety Godzic pismo PCE.0700/11/2010 z dn. 18.08.2010 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych w Lubinie wyraził pozytywna opinię o pracy p. Elżbiety Godzic – pismo nr ZSI/2010 z dn. 10.08.2010 r.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
21.09.2010    Utworzenie dokumentu.