Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr 1641 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa.
Data publikacji 21.09.2010
Data na dokumencie/utworzenia 21.09.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA Nr CCXCIX/1641/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z  2008  Nr 1111 poz. 180, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220, Nr 215 poz. 1664 z 2010 r. Nr 76 poz. 489, Nr 119 poz. 804) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wyraża zgodę na usunięcie drzewa z nieruchomości, w skład której wchodzi działka ewidencyjna nr 87/2 położonej w obrębie 5 miasta Lubina (ul. Kopernika) stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego, określonego w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      Zgodę, o której mowa w pkt. 1 warunkuje wykonaniem na nieruchomościach nowych nasadzeń na warunkach określonych przez organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Marcin Adamczak Usługi Projektowe „BIPROMAR” w Lubinie pismem z dnia 2 sierpnia 2010 r. działający w imieniu inwestora Gminy Miejskiej Lubin wystąpił o wyrażenie zgody na usunięcie jednego drzewa z gatunku lipa szerokolistna z nieruchomości, w skład której wchodzi działka ewidencyjna nr 57/2 w obrębie 5 miasta Lubina, stanowiąca pas drogowy ul. Kopernika w Lubinie. Zgodnie z uchwałą Nr LXI/397/2001 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miejskiej Lubin do kategorii dróg gminnych ul. Kopernika otrzymała kategorię drogi gminnej.

Potrzeba usunięcia drzewa związana jest z planowaną realizacją zadania pn.: „Budowa zatoki parkingowej przy ul. Kopernika w Lubinie.”  



Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
21.09.2010    Utworzenie dokumentu.