Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 24 sierpnia 2010 r. nr 1637 w sprawie przyznania środków finansowych z budżetu na dofinansowanie akcji „Sprzątanie Świata 2010” organizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego – gminy z terenu powiatu lubińskiego.
Data publikacji 01.09.2010
Data na dokumencie/utworzenia 01.09.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXCVI/1637/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 24 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie przyznania środków finansowych z budżetu na dofinansowanie  akcji „Sprzątanie Świata 2010” organizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego – gminy z terenu powiatu lubińskiego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 orazz 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz Uchwały Nr XLV/298/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r., Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża zgodę na przyznanie środków finansowych w formie dotacji celowej na dofinansowanie akcji „Sprzątanie Świata 2010” organizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego – gminy z terenu powiatu lubińskiego, w następującej wysokości:

1) Gmina Miejska Lubin do kwoty 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),

2) Gmina Lubin do kwoty 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),

3) Gmina Ścinawa do kwoty 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),

4) Gmina Rudna do kwoty 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Gminy z terenu powiatu lubińskiego zwróciły się z prośbą o dofinansowanie akcji sprzątania terenów zielonych przez młodzież szkolną w ramach ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata 2010”. Jest to przedsięwzięcie polegające na zbieraniu odpadów w terenie, organizowane przez poszczególne gminy od szeregu lat.

Dofinansowanie akcji „Sprzątanie Świata” ujęte jest w dochodach i wydatkach Powiatu Lubińskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2010 rok, stanowiących załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLV/298/2010 Rady Powiatu w Lubinie
z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r. i jest zgodne z art. 400a ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - f
inansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej obejmuje przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami.

 

Plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 § 2800 w 2010 r. - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn.
„Sprzątanie świata 2010”                                                                                           - 4 000,00 zł,

z tego

pozostało do rozdysponowania                                                                                  - 4 000,00 zł.

 

           Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
01.09.2010    Utworzenie dokumentu.