Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 10 sierpnia 2010 r. nr 1626 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Data publikacji 01.09.2010
Data na dokumencie/utworzenia 01.09.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXCIV/1626/2010

ZARZĄDU POWIATU  W  LUBINIE

z dnia 10 sierpnia 2010  r.

 

w  sprawie  powołania komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, i Nr 106, poz. 675) i art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 145, poz. 917, Nr 213, poz. 1650i Nr 219, poz. 1706)  oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 zm. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580)  Zarząd Powiatu w Lubinie  uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Powołuje Komisję Egzaminacyjną w składzie:

     1) Alicja Augustyniak – przedstawiciel organu prowadzącego    Przewodniczący,

     2)  Jolanta Małek-Kot - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

     3)  Paweł Klimaszewski - dyrektor  ZS Nr 1 w Lubinie,

4)    Urszula Tokarska-Łokić - ekspert w zakresie języka angielskiego,

5)   Barbara Stec – ekspert w zakresie języka francuskiego,

6)   Ryszard Lis - przedstawiciel NSZZ „Solidarność” POiW w Lubinie

2. Komisję powołuje się w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pana Sławomira Winiarskiego – nauczyciela  kontraktowego  w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego  w Lubinie.

3. Obsługę kancelaryjną  zapewnia  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

 

§ 2

1. Ustala wynagrodzenie eksperta  wraz z kosztami delegacji w wysokości  90 zł brutto.

2. Finansowanie  pracy  komisji  zostanie zrealizowane  z  rozdziału  80195  „ Pozostała działalność ”.

 

§ 3

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 9b, ust 3a ustawy Karta Nauczyciela  nauczycielom, którzy złożą wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
Warunkiem nadania
nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, oraz w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Komisje egzaminacyjne, przeprowadzają postępowania egzaminacyjne na wniosek nauczyciela skierowany odpowiednio do właściwego organu.

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wpłynął  21 czerwca 2010  r.

W związku z powyższym uzasadnione jest powołanie Komisji Egzaminacyjnej.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
01.09.2010    Utworzenie dokumentu.