Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 10 sierpnia 2010 r. nr 1619 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie organizacji nauki religii prawosławnej.
Data publikacji 01.09.2010
Data na dokumencie/utworzenia 01.09.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXCIV/1619/2010

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 10 sierpnia 2010 r.

 

w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie organizacji nauki religii prawosławnej.

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106 poz. 675) oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach ( Dz. U. Nr 36, poz. 155; z 1993 r. Nr 83, poz. 390; z 1999 r. Nr 67, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 § 1

 

Wyraża zgodę na podpisanie z Parafią Prawosławną śww. Kosmy i Damiana z siedzibą 
w Studzionkach porozumienia w sprawie organizacji nauki religii prawosławnej, w treści jak 
w załączniku do uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Ryszarda Kabata Członka Zarządu Z-cę Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska do podpisania porozumienia.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Uchwała jest realizacją potrzeb oświatowych w zakresie nauczania religii prawosławnej na terenie Powiatu Lubińskiego. W myśl  § 2 ust. 2 wymienionego w uchwale rozporządzenia MEN organ prowadzący szkoły organizuje naukę religii w międzyszkolnej grupie w przypadku, gdy na naukę religii danego wyznania zgłosi się w jednej szkole mniej niż siedmiu uczniów. Nauczyciel religii prowadzący zajęcia w pozaszkolnym punkcie katechetycznym jest zatrudniany przez dyrektora szkoły wskazanego przez organ prowadzący ( §  5 ust. 3 rozporządzenia.).

Zgodnie z wykazem przedstawionym przez księdza Sławomira Sorokanycza, proboszcza Parafii Prawosławnej w Studzionkach, w roku szkolnym 2010/2011 na lekcje religii prawosławnej uczęszczać będzie łącznie 11 uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lubiński ( klasa I – 2 uczniów, klasa II – 6 uczniów, klasa III – 2 uczniów, klasa IV- 1 uczeń).

Z uwagi na różnicę wieku młodzieży deklarujących wolę nauki religii prawosławnej proponuje się, aby zajęcia te były realizowane w dwóch grupach międzyszkolnych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo i zostały włączone do arkusza organizacyjnego  II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie. Nauczyciel  posiadający wymagane kwalifikacje zostanie zatrudniony  przez dyrektora ww. szkoły w wymiarze 4/18  etatu. 

 

 

 

 

 

 

POROZUMIENIE

W SPRAWIE ORGANIZACJI NAUKI RELIGII PRAWOSŁAWNEJ

zawarte  w  dniu  …………… 2010 r.

 

pomiędzy:

Powiatem  Lubińskim  z siedzibą w Lubinie, ul. Jana Kilińskiego 12b

reprezentowanym  przez:

Starostę  Lubińskiego  -  Małgorzatę Drygas-Majkę

Ryszarda Kabata - Członka Zarządu, Z-cę Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ireny Sikorskiej

a

Parafią Prawosławną śww. Kosmy i Damiana  z siedzibą w Studzionkach

reprezentowaną przez:

Proboszcza Parafii ks. Sławomira Sorokanycza

        Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009  Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) i  §  2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii  w publicznych przedszkolach i szkołach  (Dz. U.  Nr 36, poz. 155; z 1993 r. Nr 83, poz. 390; z 1999 r. Nr 67, poz. 753) strony zawierają porozumienie  o następującej treści:   

§ 1

 

Nauka religii wyznania prawosławnego będzie odbywać się w pozaszkolnym punkcie katechetycznym funkcjonującym przy Parafii Prawosławnej p.w. śww. Kosmy i Damiana w Studzionkach.

§ 2

 

Do nauczania religii tworzy się dwie międzyszkolne grupy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubiński.

 

§ 3

 

Nauka religii  w  jednej międzyszkolnej grupie będzie realizowana w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

 

 § 4

 

Nauczyciel religii zostanie zatrudniony w wymiarze 4/18 etatu w II Liceum Ogólnokształcącym.
w Lubinie, przy ul. Alei Niepodległości 31 na podstawie imiennego pisemnego skierowania do ww. jednostki wydanego przez Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego.

§ 5

 

Środki finansowe na wynagrodzenie nauczyciela religii zabezpiecza budżet jednostki, o której mowa w § 4.

 

 

 

§ 6

 

Porozumienie  zawarto na czas określony i obowiązuje od dnia 01.09.2010 r. do dnia  31.08.2011 r.

 

§ 7

 

1. Za zgodą stron, niniejsze porozumienie może ulec przedłużeniu.

2. Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone  aneksem w formie pisemnej.

3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
     dla każdej ze  stron.

 

§ 8

 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.

 

 

 

 

 

             Powiat Lubiński                                                      Parafia Prawosławna

śww. Kosmy i Damiana
            w Studzionkach

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
01.09.2010    Utworzenie dokumentu.