Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2010 r. nr 1611 w sprawie zawarcia aneksu do umowy.
Data publikacji 26.08.2010
Data na dokumencie/utworzenia 26.08.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXCI/1611/2010

ZARZĄDU  POWIATU  W LUBINIE

z dnia 21 lipca 2010 r.

 

 w sprawie zawarcia aneksu do umowy.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.    o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220    i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162,  poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008r. Nr 180. Poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na zawarcie aneksu, do Umowy o dofinansowanie projektu „Rozwój bazy turystycznej Powiatu Lubińskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego” nr UDA-RPDS.06.05.00-02-010/09-00 z dnia 25.01.2010 r. w ramach Priorytetu nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska” Działania nr 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, pomiędzy Województwem Dolnośląskim  a Powiatem Lubińskim,  stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 2

Upoważnia Barbarę Schmidt Wicestarostę i Ryszarda Kabata Członka Zarządu do podpisania aneksu określonego w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

 

Zmiany zawarte w aneksie do umowy dotyczą:

 

¾          wprowadzenia w § 2, pkt 12 umowy Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie              i Starostwa Powiatowego w Lubinie, jako podmiotów realizujących projekt,

 

¾          zmniejszenia wysokości dofinansowania w związku z tym, że wartość projektu uległa zmniejszeniu w wyniku przeprowadzonego przez Powiat Lubiński postępowania             o udzielenie zamówienia publicznego dla robót polegających na przebudowie części drugiego  i całego trzeciego piętra Młodzieżowego Domu Kultury na potrzeby młodzieżowego schroniska turystycznego przy ul. KEN 6a w Lubinie obejmujących: roboty ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne,

 

¾          uznania przez Instytucję Zarządzającą RPO WD 2007-2013 robót dodatkowych za koszty niekwalifikowalne.

 

 

W wyniku wprowadzonych zmian kwota dofinansowania projektu zmniejszy się o wartość     413 988,21 PLN tj.:

¾          kwota dofinansowania wyniesie: 1 009 706,98 PLN

¾          całkowita wartość projektu  wyniesie: 1 453 932,18 PLN

¾          całkowite wydatki kwalifikowane wyniosą: 1 442 438,53 PLN

¾          wkład własny Powiatu Lubińskiego wyniesie: 432 731,55 PLN.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
26.08.2010    Utworzenie dokumentu.