Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2010 r. nr 1609 w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego.
Data publikacji 26.08.2010
Data na dokumencie/utworzenia 26.08.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXCI/1609/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia  21 lipca  2010 r.

 

 

w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego.

 

Na podstawie art.32 ust.1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia n19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U.  Nr 200, poz. 1537) Zarząd  Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.Powierza Pani Iwonie Poźniak-Kehle nauczycielowi Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie na okres 3 lat zadania doradcy metodycznego w zakresie języka polskiego. Zadania doradcy metodycznego będą realizowane w ramach dodatkowej umowy o pracę w wymiarze 6/18 etatu w Ośrodku Doradztwa Metodycznego wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie.

2. Nauczycielowi wymienionemu w ust. 1 przysługuje wynagrodzenie zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

 

§ 2

Do zadań nauczyciela doradcy metodycznego należeć będzie w szczególności wspomaganie nauczycieli języka polskiego zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz rad pedagogicznych tych szkół w:

- planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego;

- doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych;

- rozwijanie umiejętności metodycznych;

- podejmowaniu działań innowacyjnych;

Nauczyciel doradca metodyczny realizować będzie zadania poprzez:

- udzielanie indywidualnych konsultacji nauczycielom języka polskiego zatrudnionym w ww. szkołach;

- prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć  warsztatowych;

- organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli języka polskiego.

Nauczyciel doradca metodyczny będzie planował działania stosownie do potrzeb, we współpracy z placówkami doskonalenia, bibliotekami pedagogicznymi i bibliotekami szkolnymi oraz organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.

 

 

 

 

 

§ 3

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Panu Ryszardowi Kabatowi – Członkowi     Zarządu  - Z-cy Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  

 

Uzasadnienie:

Pani Iwona Poźniak-Kehle została wyłoniona w konkursie ogłoszonym w celu powołania doradcy metodycznego.

Pani Iwona Poźniak-Kehle ukończyła studia wyższe magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze na kierunku filologia polska i uzyskała tytuł magistra – dyplom Nr WHO-6924/2000. Decyzją Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej została wpisana do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w zakresie egzaminu maturalnego – język polski (nr ewidencyjny 831000672).

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie wyraził zgodę na zatrudnienie nauczycielki na  stanowisku doradcy metodycznego w Powiatowym Centrum Edukacji w Lubinie na 6/18 etatu.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
26.08.2010    Utworzenie dokumentu.