Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2010 r. nr 1607 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Data publikacji 26.08.2010
Data na dokumencie/utworzenia 26.08.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXCI/1607/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 21 lipca 2010 r.

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 1111 poz. 180, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146/  i art. 25 b, art.35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

2.      Wykaz, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

1.      Wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie na okres 21 dni.

2.      Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lubinie oraz w Biuletynie Powiatu Lubińskiego.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
1.   wykaz gospodarczy do rozbiórki.docx (19.81 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
26.08.2010    Utworzenie dokumentu.