Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2010 r. nr 1600 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 rok.
Data publikacji 23.08.2010
Data na dokumencie/utworzenia 23.08.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCXCI/1600/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 21 lipca 2010 r.

 

 

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 rok.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

 

W uchwale Zarządu Powiatu w Lubinie Nr CCLXV/1452/2010 z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r. dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 „Harmonogram realizacji dochodów na rok 2010 Powiatu Lubińskiego” do uchwały Zarządu Powiatu w Lubinie Nr CCLXV/1452/2010 z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się wiersz „pozycja 25” o brzmieniu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2) w zestawieniu „razem” w kolumnie  „Plan dochodów” kwotę „104 552 249” zastępuje się kwotą „134 989 018”

3) w zestawieniu „razem” w kolumnie „VI” kwotę „8 439 755” zastępuje się kwotą „38 876 524”

 

2. W załączniku Nr 2 „Harmonogram realizacji wydatków na rok 2010 jednostek budżetowych Powiatu Lubińskiego” do uchwały Zarządu Powiatu w Lubinie                         Nr CCLXV/1452/2010 z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w pozycji 8 „Wydat. bieżące” –„PCPR” oraz „Starostwo” dotychczasową treść zapisów zastępuje się nowym brzmieniem zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) dodaje się wiersz „pozycja 9” o brzmieniu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w zestawieniu „ogółem” w kolumnie „Plan wydatków” kwotę „133 489 018”  zastępuje się kwotą „134 989 018”,

4) w kolumnie „IX”  kwotę „14 282 980” zastępuje się kwotą „14 762 980”,

5) w kolumnie „XI” kwotę „8 827 047” zastępuje się kwotą  „9 847 047”.

 

 

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie.Załączniki
2.   zał 2 do 1600.doc (29 KB)
1.   zał 1 do 1600.doc (26 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
01.09.2010    Edycja dokumentu
01.09.2010    Dodano załącznik "2."
01.09.2010    Dodano załącznik "1."
23.08.2010    Utworzenie dokumentu.