Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 29 czerwca 2010 r. nr 1579 w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r.
Data publikacji 08.07.2010
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXXXVII/1579/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 29 czerwca 2010 r.

 

 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przemieszcza wydatki bieżące między paragrafami w ramach jednego działu                        i rozdziału klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem 1 i 2 do niniejszej uchwały, w tym: 

1.     zwiększa wydatki jednostek budżetowych o kwotę 56 000 zł, w tym:

1)     zwiększa wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 56 000 zł,

2.     zmniejsza wydatki na obsługę długu o kwotę 56 000 zł.

 

 

§ 2

 

Dokonuje zmian w planie wydatków zadań administracji rządowej w 2010 r., polegających na przemieszczeniu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3

 

Dokonuje zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych  na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  w 2010 r., polegających na przemieszczeniu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 4

 

1.      Dokonuje zmniejszenia rezerwy budżetowej z kwoty ogółem 200 000 zł do kwoty
177 400 zł, tj. o kwotę 22 600 zł, w tym:

1)  zmniejsza rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego z kwoty 66 000 zł do kwoty 43 400 zł, tj. o kwotę 22 600 zł.

2.      Powyższa zmiana skutkuje przemieszczeniem kwoty 22 600 zł z działu 758 – Różne rozliczenia do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 5

 

W wyniku dokonanych zmian budżet Powiatu Lubińskiego na 2010 r. przedstawia się następująco:

1.     Dochody budżetu powiatu w wysokości                                  107 143 244,09 zł,

z tego:

1)  dochody bieżące w kwocie  91 048 239,09 zł,

2)  dochody majątkowe w kwocie 16 095 005,00 zł,

2.     Wydatki budżetu powiatu w wysokości                                   135 986 337,09 zł, 

z tego:

1)  wydatki bieżące w kwocie 101 869 884,00 zł,

2)  wydatki majątkowe w kwocie 34 116 453,09 zł.

3.     Deficyt budżetu powiatu w wysokości                                     28 843 093,00 zł,

4.     Przychody budżetu powiatu w wysokości                                  30 343 093,00 zł,

5.     Rozchody budżetu powiatu w wysokości                                     1 500 000,00 zł.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie.Załączniki
-   Objaśnienia.docx (13.19 KB)
-   zał porozumienia.docx (13 KB)
-   zał wydatki bieżące.docx (20.09 KB)
-   zał wydatki.docx (21.31 KB)
-   Zmiana planu wydatków zadań administracji rządowej w 2010 .docx (13.33 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
19.07.2010    Edycja dokumentu
08.07.2010    Utworzenie dokumentu.