Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15 czerwca 2010 r. nr 1565 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji 23.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia 23.06.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXXXV/1565/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 15 czerwca 2010 r.

 

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z  2008  Nr 1111 poz. 180, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146) ) i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782 z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459  z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412 z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335 i 340, Nr 98 poz. 817, Nr 161 poz. 1279 i 1281, Nr 206 poz. 1590 z 2010 r. Nr 28 poz. 146) oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1134) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Upoważnia Pana Jana Raduchowskiego – Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami do dokonywania wpisów w książce obiektu
budowlanego – budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 30, stanowiącego własność Powiatu Lubińskiego.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku książkę obiektu budowlanego a z treści § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego wynika, że wpisów do książki dokonuje właściciel lub zarządca obiektu albo osoba upoważniona przez właściciela lub zarządcę.

W związku z tym, że zostały przeprowadzone kontrole stanu technicznego budynku, stanowiącego własność Powiatu Lubińskiego położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 30, koniecznym jest podjęcie tej uchwały.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
23.06.2010    Utworzenie dokumentu.