Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 czerwca 2010 r. nr 1562 w sprawie pokrycia kosztów zakupu nagrody.
Data publikacji 23.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia 23.06.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXXXIV/1562/2010
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 8 czerwca 2010 r.

 

w sprawie pokrycia kosztów zakupu nagrody.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na pokrycie kosztów zakupu nagrody – agregat prądotwórczy z przeznaczeniem na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze zorganizowane w dniu 12 czerwca 2010 r. przez Gminę Rudna, do wysokości 5 000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

Źródło finansowania: Dział 750 - Administracja publiczna,

                                   Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

 

 

§ 2

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Mirosławowi Gojdziowi – Członkowi Zarządu Zastępcy Starosty ds. Infrastruktury Drogowej.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Organizacji, Obsługi i Administracji.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
23.06.2010    Utworzenie dokumentu.