Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 czerwca 2010 r. nr 1557 w sprawie pokrycia kosztów.
Data publikacji 23.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia 23.06.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXXXIV/1557/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 8 czerwca 2010 r.

w sprawie pokrycia kosztów.

 

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym(Dz.U. tj. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i  z 2003r.Nr  162,  poz. 1568  i z 2004r. Nr  102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759 i z 2007r. Nr 173, poz.1218  oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 24 poz. 124 i 146) Zarząd Powiatu w Lubinie    uchwala, co następuje:

§ 1

 

Wyraża zgodę na pokrycie kosztów przejazdu do Warszawy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie, którzy zakwalifikowali się do finału XV Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2010 do wysokości 500 PLN (słownie : pięćset złotych ).

Źródło finansowania: Dział 801 – Oświata i wychowanie,

                                   Rozdział 80195 – Pozostała działalność, § 4 210        

§ 2

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Panu Ryszardowi Kabatowi Członkowi Zarządu Zastępcy  Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
23.06.2010    Utworzenie dokumentu.