Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 1 czerwca 2010 r. nr 1550 w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę budynku.
Data publikacji 14.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia 14.06.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXXXII/1550/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 1 czerwca 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę budynku.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r.  Nr  142  poz. 1592,  z  2002 r.  Nr 23  poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z  2008  Nr 1111 poz. 180, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146) ) oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782 z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459  z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412 z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335 i 340, Nr 98 poz. 817, Nr 161 poz. 1279 i 1281, Nr 206 poz. 1590 z 2010 r. Nr 28 poz. 146) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.    Wyraża zgodę na rozbudowę budynku hospicjum położonego na terenie działki nr 26/30  o powierzchni 0,5920 ha, w obrębie nr 5 miasta Lubina, w zakresie zgodnym z rysunkiem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2.    Inwestorem przedsięwzięcia określonego w pkt. 1 jest Stowarzyszenie „PALIUM”  z siedzibą w Lubinie.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


U z a s a d n i n i e

 

 

Pismem z dnia 25 maja 2010 r. Nr ZOZ/DA/4223/2010 Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie wystąpił o wyrażenie zgody na rozbudowę istniejącego budynku hospicjum położonego w Lubinie przy ul Bema 5-6, na terenie działki nr 26/30.

Wcześniej w tej sprawie, o wyrażenie zgody właściciela, wystąpił Józef Kordas Moduł s.c. pismem z dnia 9 kwietnia br. Nr M/79/2010 działający w imieniu inwestora Stowarzyszenia PALIUM z siedziba w Lubinie.

Nieruchomość będąca przedmiotem wniosku stanowi własność Powiatu Lubińskiego i znajduje w użytkowaniu Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie na podstawie aktu notarialnego – umowy użytkowania Repertorium A Nr 3059/2005 z dnia 17 maja 2005 r..

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                         o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r.  Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) prawa właścicielskie do tej nieruchomości wykonuje Zarząd Powiatu w Lubinie. Kwestie wykonywania użytkowania nieruchomości przez ZOZ określają zapisy ww. umowy oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami).

W przypadku wyrażenia zgody na rozbudowę hospicjum wszelkie nakłady poniesione na nieruchomości przez inwestora zwiększą jej wartość. W tej sytuacji Stowarzyszeniu PALIUM (finansującemu inwestycję) będzie przysługiwało prawo wystąpienia do Powiatu Lubińskiego o zwrot poniesionych nakładów w trybie przepisów kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
14.06.2010    Utworzenie dokumentu.