Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 1 czerwca 2010 r. nr 1548 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji 14.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia 14.06.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXXXII/1548/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 1 czerwca 2010 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

            Na podstawie  art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218  i z 2008r. Nr 180. Poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146) i art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r.  Nr 223 poz. 1655, z 2008r. Nr 171 poz. 1058, Nr 220 poz. 1420 i Nr 227 poz.1505, z 2009r. Nr 19 poz.101, Nr 65 poz. 545,  Nr 91 poz.742,  Nr 206 poz. 1591, Nr 219 poz. 1706, Nr 223 poz. 1778, Nr 157 poz. 1241 ) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Powierza się jednostce organizacyjnej Powiatu Lubińskiego – Zarządowi Dróg      Powiatowych w Lubinie przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla przedsięwzięcia p.n. „Remont byłej drogi wojewódzkiej  nr 292, która  od  01. stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D  na odcinku od obwodnicy Rudnej do skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (od km 66+353 do km 80+379)”  w zakresie jak w § 2.

 

§ 2

 

Upoważnia się Panią Renatę Napieralską – p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych          w Lubinie do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lubińskiego        w zakresie:

- wszczęcia i przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych dla  przedsięwzięcia p.n. „Remont byłej drogi wojewódzkiej  nr 292, która  od  01. stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku  od obwodnicy Rudnej  do skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (od km 66+353   do km 80+379)” oraz      do zawarcia umów z wykonawcami dotyczących przedsięwzięcia jak wyżej i zaciągania zobowiązań do wartości łącznie  3 750 000,00 zł.

 

§ 3

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Mirosławowi Gojdziowi Członkowi Zarządu, Zastępcy Starosty ds. Infrastruktury Drogowej.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wnioskuje o upoważnienia dla Renaty Napieralskiej – p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie w celu przygotowania  i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla przedsięwzięcia p.n. „Remont byłej drogi wojewódzkiej  nr 292, która  od  01. stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od obwodnicy Rudnej do skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (od km 66+353 do km 80+379)” gdyż kwota planowanego zamówienia publicznego przekracza kwotę wymienioną w § 1 pkt. 2 Uchwały Nr CCLXVII/1481/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 20 kwietnia 2010 r.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
14.06.2010    Utworzenie dokumentu.