Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 1 czerwca 2010 r. nr 1545 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy cesji praw i obowiązków
Data publikacji 14.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia 14.06.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXXXII/1545/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 1 czerwca 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy cesji praw i obowiązków.

 

Na   podstawie   art.  32   ust.  1  ustawy   z  dnia  5  czerwca  1998 r.   o    samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. ze zm. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218,  z  2008  r. Dz. U.  Nr 180,  poz. 1111,  Nr   223,  poz.  1458,  z  2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146),  Zarząd Powiatu  w  Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na zawarcie umowy cesji praw i obowiązków wynikających z umowy o przyłączenie nr UP/MM/965/965/RDE2.4/09/K z dnia 28.12.2009 r. pomiędzy Zespołem  Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej z siedzibą w miejscowości Rudna ul. Kolejowa 5, 59-305 Rudna oraz Powiatem Lubińskim z siedzibą w Lubinie, ul. Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin, za zgodą EnergiaPro S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-314 Wrocław, Plac  Powstańców 20, - Oddział w Legnicy z siedzibą w Legnicy, ul. Partyzantów 21,
59-220 Legnica.

 

§ 2

 

Wykonanie    uchwały    powierza    Wydziałowi   Infrastruktury   Technicznej   i Zamówień Publicznych.

 

§ 3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza Małgorzacie Drygas-Majce  Staroście Lubińskiemu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
14.06.2010    Utworzenie dokumentu.