Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 25 maja 2010 r. nr 1536 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lubinie.
Data publikacji 14.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia 14.06.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXXX/1536/2010

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 25 maja 2010 r.

 

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lubinie.

 

Na podstawie 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 oraz poz. 146) oraz § 36a ust. 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618  z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206,  Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 § 1

 

Powierza Panu Józefowi Marciniszynowi stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Lubinie na okres od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2015 r.

 

      § 2

 

Wykonanie uchwały powierza Staroście Lubińskiemu.

 

     § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 36a ustawy o systemie oświaty stanowisko placówki dyrektora powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na inny okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.  Po upływie okresu powierzenia, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne 5 lat.

Panu Józefowi Marciniszynowi powierzono pełnienie obowiązków dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lubinie na okres od 1.09.2005 r. -  31.08.2010 r. Pan Józef Marciniszyn jest nauczycielem dyplomowanym i posiada wyróżniającą ocenę pracy (12.06.2008 r.). Pan Józef Marciniszyn spełnia warunki zawarte w rozporządzeniu MEN z dnia 27.10.2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych palcówek  (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436) oraz rozporządzeniu MEN z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373).Rada Pedagogiczna I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lubinie wyraziła pozytywną opinię (wyciąg z protokołu nr 10/2009/2010 z dn. 12.04.2010 r.).Dolnośląski Kurator Oświaty akceptuje przedłużenie powierzenia Panu Józefowi Marciniszynowi stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lubinie na okres od 1.09.2010 r. do 31.08.2015 r. (pismo KO/WRE/5011/14/2010 z dn. 4.05.2010 r.).

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
14.06.2010    Utworzenie dokumentu.