Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 25 maja 2010 r. nr 1534 w sprawie pokrycia kosztów zakupu nagród.
Data publikacji 14.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia 14.06.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXXX/1534/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 25 maja 2010 r.

 

 

w sprawie pokrycia kosztów zakupu nagród.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wyraża zgodę na zakup nagród rzeczowych do wysokości 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100), dla drużyny startującej w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lubin.

2.      Zakupione nagrody zostaną przekazane Gminnemu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lubinie.

3.      Źródło finansowania:  Dział 754 Rozdział 75421.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Powiatowemu Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lubinie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
14.06.2010    Utworzenie dokumentu.