Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 18 maja 2010 r. nr 1528 w sprawie zatwierdzenia zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Data publikacji 14.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia 14.06.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCLXXVIII/1528/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 18 maja 202010 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

Na   podstawie   art.  32   ust.  2  pkt  2  ustawy   z  dnia  5  czerwca  1998 r.   o    samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. ze zm. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146)   oraz art. 19 ust. 1  i  art. 39 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r.  -  Prawo  zamówień  publicznych (tekst jednolity Dz. U.   z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. z 2008 r. Dz. U. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz.1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Dz. U. Nr 19, poz.101, Nr 65, poz.545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz.1706, Nr 223, poz. 1778),  Zarząd Powiatu  w  Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza  zmiany  w  specyfikacji  istotnych   warunków    zamówienia   dotyczącego  postępowania  o udzielenie   zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:   Udzielenie kredytu obrotowego długoterminowego na pokrycie planowanego w   2010   roku   deficytu  budżetu Powiatu Lubińskiego  w   wysokości   28 000 000,00 PLN,

o treści, jak w załączniku do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie   uchwały   powierza  Wydziałowi Finansowemu oraz Wydziałowi Infrastruktury Technicznej   i   Zamówień Publicznych.

 

 

§ 3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza Małgorzacie Drygas-Majce  Staroście Lubińskiemu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
14.06.2010    Utworzenie dokumentu.